This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

初级43 Musical Instruments

Terms

undefined, object
copy deck
piano
gang1qin2

钢琴
钢琴
gang1qin2

piano
guitar
ji2ta1

吉他
吉他
ji2ta1

guitar
flute
di2zi

笛子
笛子
di2zi

flute
violin
xiao3ti2qin2

小提琴
小提琴
xiao3ti2qin2

violin
to play (a stringed instrument by plucking)
tan2

to play (a stringed instrument with a bow)
la1

拉
to play (a wind instrument)
chui1

to beat/strike an instrument
da3

打
can you play the violin?
ni3 hui4 la1 xiao3ti2qin2 ma?

你回拉小提琴吗?
你会弹吉他吗?
ni3 hui4 tan2 ji2ta1 ma?
我会吹笛子
wo3 hui4 chui1 di2zi

Deck Info

15

permalink